Regulamin korzystania ze sprzętu pływającego

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO

„Apartamenty Wieleń”

ul. Wczasowa 32c, 64-234 Wieleń

Postanowienia ogólne

Najemca – osoba fizyczna bądź prawna, która ukończyła 18 lat, wypożyczająca sprzęt wodny;

Wypożyczający – Apartamenty Wieleń S.C., ul. Poznańska 86A, 62-080 Lusowo

Sprzęt pływający wypożyczany jest nieodpłatnie wyłącznie dla gości ośrodka ”Apartamenty Wieleń”

 

Zasady ogólne:

 1. Sprzęt pływający wypożyczany jest wraz z wyposażeniem: kamizelki asekuracyjne,  wiosła i wydawany jest zawsze przez opiekuna ośrodka „Apartamenty Wieleń”.
 2. Wypożyczać mogą wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat i akceptują warunki niniejszego regulaminu,
 3. Osoby do 17 roku życia włącznie, mogą pływać w kajaku / rowerze wodnym / łódce tylko w towarzystwie osoby dorosłej lub za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.
 4. Sprzęt pływający wypożycza się w godzinach 9:00- 19:00 w okresie wakacyjnym, zaś w okresie roku szkolnego w godzinach 10:00- 18:00. Sprzęt należy oddać tego samego dnia najpóźniej o godz. 19:15
 5. W wyjątkowych sytuacjach potwierdzonych przez opiekuna ośrodka „ Apartamenty Wieleń „ istnieje możliwość zmiany powyższych ram czasowych.
 6. Osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub środków odurzających sprzętu wodnego nie wypożycza się. Sprzęt nie zostanie również wypożyczony, jeśli wypożyczający stwierdzi posiadanie alkoholu lub środków odurzających w bagażu wypożyczających, zakazuje się również spożywania alkoholu na jednostkach pływających.
 7. Najemca oświadcza, że posiada umiejętności pływackie oraz zna przepisy w ruchu wodnym.

 

Odpowiedzialność Najemcy:

 1. Najemca odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu.
 2. Brak reklamacji w chwili odebrania sprzętu jest potwierdzeniem, że Klient otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.
 3. Sprzęt należy zwrócić w takim stanie, w jakim był w momencie wypożyczenia.
 4. Najemca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywanie go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem, na własną odpowiedzialność. 5) Najemca ponosi odpowiedzialność za zaginięcie lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu pływającego
 5. W przypadku niezwrócenia lub całkowitego uszkodzenia sprzętu, Najemca ponosi wszelkie koszty z tym związane. W przypadku niewywiązania się z obowiązku rekompensaty strat Wypożyczającego, sprawa kierowana jest do sądu.
 6. W przypadku zdekompletowania lub uszkodzenia wypożyczonego sprzętu, wysokość szkody ustala wypożyczający w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy.

 

Odpowiedzialność Wypożyczającego:

 1. Wypożyczający nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, włączając w to szkody wywołane siłami natury oraz utraty zdrowia lub śmierci Najemcy.
 2. Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji.

Postanowienia końcowe:

 1. Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów poruszania się po wodach morskich i śródlądowych, ochrony przyrody, bezpieczeństwa, ppoż..
 2. Uczestnikowi zabrania się: kąpieli podczas pływania, wędkowania z kajaków, zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów,  picia alkoholu w czasie dysponowania sprzętem pływającym,  palenia tytoniu, wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem
 3. Uczestnik zobowiązany jest do: przestrzegania przepisów obowiązujących podczas uprawiania żeglugi turystycznej i sportowej, założenia kamizelki asekuracyjnej na czas korzystania ze sprzętu na wodzie,

 

TELEFONY ALARMOWE:

Straż Pożarna:  998, Policja: 997, Pogotowie ratunkowe: 999,  Ogólny / Alarmowy:  112

Opiekun ośrodka Apartamenty Wieleń: 882 032 488